Rynek pracy 2019 - nadchodzą zmiany

Rynek pracy 2019 - nadchodzą zmiany

 

Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce

 

Obecna sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo korzystna dla pracowników i osób poszukujących zatrudnienia. Stopa bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z danymi prezentowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na koniec września 2018 roku, jest najniższa od 28 lat i wynosi w skali kraju 5,7%, a liczba osób bezrobotnych pozostających w rejestrach urzędów pracy spadła poniżej psychologicznej bariery miliona osób. Stabilny i trwały trend spadku stopy bezrobocia utrzymuje się w Polsce już od 2014 roku i jest wynikiem przede wszystkim dobrej koniunktury gospodarczej, ale również czynników demograficznych: mniejszej liczby osób wchodzących na rynek pracy i emigracji zarobkowej - szacuje się, że do pracy za granicą, głównie do krajów Unii Europejskiej, wyjechało nawet około 2 mln Polaków.

Duży popyt na pracowników, przy malejących zasobach osób skłonnych do podjęcia pracy i dość powszechnym niedostosowaniu kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy spowodowały, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją nazywaną  „rynkiem pracownika”. Ofert pracy jest dużo więcej niż osób chętnych do podjęcia pracy, więc kandydaci i pracownicy korzystają ze wzmożonej konkurencji pomiędzy pracodawcami – częściej zmieniając pracę, oczekując wyższych wynagrodzeń, większej elastyczności czy możliwości zarządzania swoim czasem pracy.

Mimo bardzo optymistycznych danych z rynku pracy należy pamiętać, że sytuacja w Polsce jest nadal dość mocno zróżnicowana terytorialnie. Co prawda w ostatnim okresie spadek bezrobocia dotyczył wszystkich województw w kraju, ale są regiony w Polsce gdzie jest ono znacznie wyższe od przeciętnej: stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 9,9%  i jest ponad trzykrotnie wyższa od stopy bezrobocia w województwie wielkopolskim ze wskaźnikiem na poziomie zaledwie 3,2%. Optymistycznym jest jednak fakt, że w porównaniu do zeszłego roku rozbieżność pomiędzy województwami o najwyższym i najniższym bezrobociu zmalała.

 

Małopolski rynek pracy

 

Województwo małopolskie ze stopą bezrobocia na poziomie 4,7% znajduje się trzecim miejscu w kraju, za województwami wielkopolskim 3,2% i śląskim 4,4%.

Od pięciu lat bezrobocie rejestrowane w Małopolsce wykazuje tendencję spadkową. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na koniec września 2018 roku w rejestrach małopolskich urzędów pracy było zarejestrowanych niespełna 70 000 bezrobotnych, czyli o prawie 12 000 osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017.

Mimo ogólnie bardzo dobrej sytuacji na małopolskim rynku pracy i spadku poziomu bezrobocia we wszystkich powiatach, sytuacja wciąż jest mocno zróżnicowana. Najniższy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo ma miejsce w Krakowie – 2,4%. Z kolei w powiecie dąbrowskim wskaźnik ten jest ponad czterokrotnie wyższy i wynosi 10,7%. Stopa bezrobocia jest wysoka również w powiatach tatrzańskim  - 9,4%, chrzanowskim – 8,0%, nowosądeckim - 7,9%, limanowskim 7,7%. Najniższa natomiast stopa bezrobocia, oprócz wymienionego już Krakowa, występuje w Nowym Sączu 3,2% i w powiatach: myślenickim 2,7%, krakowskim 4%, suskim 4,4%, bocheńskim 4,5%, miechowskim 4,6%.

 

Nadchodzą zmiany

 

Mimo wciąż poprawiających się statystyk stopy bezrobocia jest coraz więcej sygnałów, które według analityków rynku pracy sugerują, że w nadchodzących miesiącach pojawi się na nim punkt równowagi.

Gospodarka rozwija się wciąż w rekordowym tempie jednakże ekonomiści twierdzą, że szczyt koniunktury już minął i w najbliższych miesiącach zaczniemy odczuwać jej spowolnienie. Potwierdzają to prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z którymi wzrost polskiego PKB w 2018 roku wyniesie aż 4,4 %, ale już w roku 2019 osłabnie do poziomu 3,5 %.

Ponadto jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego słabnie dynamika wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W okresie od stycznia do września 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku w mniejszym stopniu niż w tym samym okresie roku 2017. Natomiast w trzecim kwartale br. dynamika zatrudnienia była słabsza niż w poprzednich dwóch kwartałach 2018 roku.

 

Natomiast z danych urzędów pracy wynika, że zmniejsza się również liczba ofert pracy kierowanych do urzędów przez pracodawców. We wrześniu w skali kraju zgłoszono w urzędach pracy 118 600 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – o 24% mniej niż przed rokiem.

Ponadto przewiduje się, że proces spadku stopy bezrobocia wyhamuje ze względu na coraz trudniejszą aktywizację osób pozostających w rejestrach wynikającą z niechęci do podjęcia pracy i braku lub niedopasowania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku.

Obecnie niedobory pracowników w Polsce są chętnie uzupełniane imigrantami z krajów sąsiednich, w tym głównie z Ukrainy i Białorusi. Ich liczbę szacuje się nawet na 1,5 mln osób. Sytuację tą może skomplikować otwarcie niemieckiego rynku pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej, nad którym obecnie pracuje niemiecki rząd. Już w przyszłym roku nowe przepisy mają umożliwić podjęcie legalnej pracy na terenie Niemiec obywatelom m.in. Ukrainy, Białorusi, Gruzji. Eksperci rynku pracy szacują, że może to spowodować opuszczenie polskiego rynku pracy nawet przez nawet 60% obecnie pracujących imigrantów.

Sytuacja taka spowoduje na pewno duże niedobory zasobów pracy w polskiej gospodarce i spowoduje konieczność aktywizacji grup społecznych biernych zawodowo czy sięgnięcie po pracowników z bardziej odległych krajów tj. Wietnam, Indie, Nepal.

 

Monika Ulatowska

Załóż własną firmę Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą obierzesz właściwy kurs na przyszłość